Podmínky využívání Sokolovny v Borové

Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem sportovního areálu a sokolovny v Borové (dále jen „areál“) a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných, sportovních a kulturních služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků areálu. Tento Provozní řád je platný od 1.4.2023

Provozovatel:
OBEC BOROVÁ
IČ: 00276430
e-mail: obec@borova.cz
tel.: 461 743 268

Adresa areálu: 569 82, Borová 90
Webové stránky areálu: sokolovnaborova.cz

Provozní doba:
(pouze pro registrované návštěvníky na webových stránkách)
pondělí – neděle, 8:00 – 21:00 hod.
poslední návštěvník rezervuje nejdéle od 20:00 hod.
v 21:00 hod. se spouští zabezpečovací zařízení sokolovny

Odpovědný zástupce:
za provozovatele : Mgr. Lenka Tlustá - starostka 603 741 378
správcová, provozní : Jaroslava Pazderová 739 456 518
správce rezervačního systému: Kateřina Kerclová 603 405 644

Provozní podmínky:

I. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

1. Návštěvník je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje svůj plný a bezvýhradný souhlas s Provozním řádem areálu.

2. Návštěvník bere na vědomí, že v prostorách areálu je nainstalován a provozován kamerový systém se záznamem za účelem ochrany majetku a osob dle článku 6 odst. 1 GDPR.

II. PROVOZ AREÁLU, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ

1. Areál je určen k rekreačnímu, sportovnímu a kulturnímu využití veřejnosti.

2. Areál je otevřen denně dle platné provozní doby. Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na internetových stránkách areálu a FB Obce Borová.

3. Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor areálu a užívat jednotlivá zařízení a vybavení, nebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejňován na internetových stránkách areálu.

4. Objednání vstupu do areálu provede návštěvník na internetových stránkách ze svého zákaznického účtu. Pro vytvoření zákaznického účtu je třeba se zaregistrovat. Každý zákazník/ návštěvník má svůj zákaznický účet - přidělený PIN, který nikdy nesdílí s ostatními.

5. Registrací do zákaznického účtu na internetových stránkách areálu uděluje návštěvník Provozovateli souhlas ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb. se zpracováním svých osobních údajů, které při registraci v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou Provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů areálu. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoli bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na e‑mailovou adresu: kancelar@borova.cz

6. Platbu za objednané služby je možno provést výhradně převodem na účet, který je návštěvníkům sdělen v jejich zákaznickém účtu na internetových stránkách společně s variabilním symbolem platby.

III. KAMEROVÝ SYSTÉM

V prostorách areálu je nainstalován a provozován kamerový systém se záznamem za účelem ochrany majetku a osob dle článku 6 odst. 1 GDPR.

IV. PRAVIDLA CHOVÁNÍ V AREÁLU. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

1. Při využívání služeb areálu jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny provozního řádu a provozovatele.

2. Vstup do vnitřních prostor areálu za účelem sportu je povolen pouze v čisté, pevné obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při cvičení na posilovacích strojích každý z návštěvníků povinen používat ručník.

3. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník, který vstupuje za účelem sportu, povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. šatna a šatní skříňky. Odkládání oblečení a jiných věcí větších rozměrů (včetně batohů a kabel) mimo šatnu a šatní skříňky je zakázáno. Za cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, apod.) a za věci uložené v prostorách areálu nepřebírá Provozovatel jakoukoli odpovědnost.

4. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost.

5. Návštěvníci navštěvují areál na vlastní nebezpečí a užívají veškeré zařízení areálu na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení jsou povinni se přesvědčit, zda stroje či zařízení areálu nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit Provozovateli, a to neprodleně. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.

6. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením areálu či nesprávným prováděním cviků. Každý zákazník bere veškerou zodpovědnost na sebe při jakémkoliv úraze v prostorách areálu.

7. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům areálu. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení areálu není dovoleno – JE ZAKÁZÁNO.

8. Návštěvníci jsou povinni respektovat příkazy provozního řádu a Provozovatele, popř. trenéra. Pokud neuposlechnou, mohou být z prostor ihned vykázáni a nebude jim dále povolen přístup.

9. Posilovací stroje a jiná náčiní používá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelům, pro které jsou vyrobeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry. V případě, že cvičenec používá náčiní nevhodně, může být z posilovny vykázán.

10. Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo a uvést cvičební stoje zpět do původní polohy. Kotouče vždy patří na stojany.

11. Při ostatních sportovních aktivitách ve všech prostorách areálu platí stejná pravidla jako v bodě 10.

12. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru areálu, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách areálu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit Provozovateli.

13. V prostorách areálu platí přísný zákaz konzumace vlastních potravin, kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek.

14. Dále není dovoleno vnášet do prostor areálu zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.

15. Do všech prostor areálu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád areálu. V těchto případech je Provozovatel oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby Areál opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor areálu bez náhrady vyvedeny.

16. Děti mladší 15-ti let musí mít v prostorách areálu dohled osoby starší 18 let.

17. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené cvičební lekce instruktor, dochází k přechodu odpovědnosti za tuto osobu jejím převzetím od jejích rodičů či jiné dospělé osoby. Do té doby a po zpětném předání doprovodu po skončení cvičební lekce je za pohyb osoby mladší 15 let v areálu zodpovědný tento doprovod.

18. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.

19. Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku.

20. Při odchodu je návštěvník povinen uzavřít okna, dveře, zhasnout, řádně po sobě či akci provést úklid apod. Pokud tak neučiní nebo nezajistí jinou osobu, která by za něho tyto úkony před opuštěním prostor provedla, nese plnou odpovědnost a bude mu vystavena sankce ve výši 1.500,- Kč, kterou je povinen uhradit do 3 pracovních dnů. Za skupinu tuto odpovědnost přebírá ten, kdo prostory rezervoval. V případě neprovedeného řádného úklidu bude k této částce připočítána sazba 500,- Kč/hod. za úklid provedený osobou, kterou k této činnosti pověří Provozovatel.

21. Rezervace provedená např. na 1 hodinu je včetně všech úkonů před i po sportovní aktivitě. Výjimku lze akceptovat v posilovně, kde se na 1 vstup počítá 1,5 hodiny (včetně sprchování, převlékání, úklid nářadí apod.)

22. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit.

23. Pravidla tohoto provozního řádu respektují i členové TJ Sokol Borová

24. Prostory se v zimních měsících vytápí na 18 °C

Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách areálu.